Náhled na konstrukci - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled   Tato konstrukce GSM alarmu kombinuje dohromady funkce všech verzí mých alarmů, navíc je několik funkcí přidáno. Hlavní předností je nyní možnost nastavování všech volitelných parametrů konstrukce uživatelem pohodlně a kdykoliv z klávesnice mobilního telefonu alarmu, prostě žádné jumpery. Další funkcí alarmu je možnost konfigurace jednoho výstupního relé tak, že je ovládáno pomocí příchozího "prozvonění" telefonu alarmu. U tohoto ovládání je použita "autentizace", což znamená, že relé může prozvoněním ovládat jen povolený uživatel, jehož telefonní číslo je v telefonu alarmu na první (případně druhé) pozici SIM karty.

Od 20.7.2004 je vytvořena nová verze software pro procesor PIC, stará verze již nebude nadále k dispozici. Změny jsou v textu zvýrazněny takto: Změny v nové verzi software procesoru PIC
Pro rychlejší orientaci ve změnách můžete použít odkazy:
Vyřešeno inkognito volání
Volba více čísel pro ovládání prozvoněním
Nová nastavovací pomůcka
Sloučení verze pro ČR a SR - problém s operátory vyřešen

Nyní doplněna komunikace s možností připojení jak Siemensu C35, tak i Siemensu C45. NOVĚ otestován Siemens C55.  1 alarmový vstup oddělený optočlenem, při aktivaci se provede prozvonění až na 4 uživatelem definovaná čísla popř. se odešle SMS (možnost konfigurace)
  3 vstupy oddělené optočlenem, při aktivaci optočlenu je odeslána předem uložená SMS (možnost konfigurace)
  2 relé s přepínacím kontaktem, možno ovládat zapnutí a vypnutí zasláním SMS
  Možnost konfigurace jednoho relé tak, aby bylo ovládáno "prozvoněním" MT alarmu, samozřejmostí je autentizace (ověření) oprávněného uživatele (bezplatné ovládání)
  Možnost nastavení funkce tohoto relé buď zap. / vyp. nebo impuls 5 sekund (impuls pouze u prozvonění)
  Možnost nastavení časů pro odstavení alarmu a zpětnou aktivaci po odstavení (až 10,5 minuty) uživatelem
  Možnost nastavení funkce "udržení kreditu"
  Odstavení alarmu: skrytým tlačítkem do uplynutí nastaveného času po vyvolání poplachu (sepnutí hlídacího kontaktu) Znovuuvedení alarmu do hlídacího stavu: stisknutí odstavovacího tlačítka
  Možnost uživatelem nastavit počet čísel, na která má být alarm hlášen

Možnosti konfigurace parametrů alarmu
     Vlastní konfigurace alarmu se provádí tak, že na pátou a šestou pozici na SIM telefonu alarmu uložíme čísla, která ve skutečnosti nejsou telefonními čísly, ale soubory parametrů. Vždy po resetu aplikace si procesor z telefonu "stáhne" tato dvě čísla a podle obsažené informace nastaví jednotlivé parametry alarmu. Nastavení těchto parametrů je pro uživatele velmi rychlé a troufám si říci i intuitivní, takže by nemělo činit problémy. Jestliže měníme parametry, je třeba mít na paměti, že parametry se načítají pouze po resetu, tudíž je nutno alarm restarovat.


     Parametry (telefonní číslo) na páté pozici musí být uloženo ve tvaru +000000000000, tedy plus a 12 cifer. Vlastní nastavování parametrů se děje tak, že odpovídající pozici přestavíme do jedničky (parametr zapnut) nebo ponecháme resp. přestavíme do nuly (parametr vypnut). Například +000010010101 ap. Jiná čísla než 1 nebo 0 nezadávejte !
Co si tedy můžete nastavit ?
Parametr 1 - Autentizace příchozího hovoru - (+000000000001) při zapnutí této volby se relé č.2 neovládá pomocí SMS zaslané na MT alarmu, ale ovládá se zavoláním na číslo alarmu. Při příchozím hovoru na telefon alarmu se z něj "stáhne" tel. číslo příchozího hovoru a porovná se s telefonním číslem na první pozici SIM karty (to je číslo, na které se prioritně hlásí veškeré události). Pokud oba údaje souhlasí, provede se akce podle nastavení další konfigurovatelné položky, pokud nesouhlasí, MT alarmu okamžitě odmítne hovor.
Změny v nové verzi software procesoru PIC Nyní je detekováno při prozvonění i inkognito volání (volající má zakázané zobrazení čísla u volaného) a u tohoto volání je okamžitě odmítnut hovor. U minulé verze se samozřejmě stav relé nezměnil, ale alarm čekal stále na další znaky telefonního čísla, které ale nepřišli a alarm byl pak resetován watchdogem. Nic se sice nestalo, stav relé byl uložen v EEPROM, ale po resetu aplikace chvilku trvá, než se původní stavy načtou a relé mohlo setrvat v jiném stavu, než byl uložený až cca 5 sekund. A to v některých použitích mohlo být na závadu.
Změny v nové verzi software procesoru PIC Další úpravou je možnost zvolit si dvě autentizační čísla (čili relé mohou ovládat dva lidé s různým telefonním číslem), více naleznete u popisu nastavovacího parametru (parametr 6).

      Můžeme si vybrat, jakou akci má relé provést (pomocí konfigurace následujícího parametru). Jedná se o ovládání prozvoněním, čili není zpoplatněno. Aby se dalo při tomto ovládání rozpoznat, zda se zařízení zapnulo nebo vypnulo, je při sepnutí relé hovor odmítnut po devíti sekundách. Jestliže relé vypíná, je hovor odmítnut po dvou sekundách. Po nějaké době cviku lze tyto dva časy od sebe velice snadno rozlišit.. (po odmítnutí hovoru u T-Mobile následuje hláška "účastník není dostupný" nebo obsazovací tón).

Parametr 2 - Akce relé - pokud je tento parametr nastaven (+000000000010), pak se při úspěšné autentizaci příchozího hovoru provede sepnutí relé na dobu 5 sekund. Po této době se relé opět vypne a následuje odmítnutí hovoru. Pokud parametr není nastaven (+000000000000), relé se zapne (resp. vypne) a zůstává v tomto stavu až do dalšího prozvonění. (takže na jedno zavolání = ZAP, na druhé = VYP)
      Za zmínku ještě stojí stav dat v paměti EEPROM. Jako ve všech předchozích verzích alarmů se aktuální stavy relé (obou) ukládají do paměti EEPROM mikrokontroléru. Tím je zajištěn správný stav relé i po případném resetu konstrukce watchdogem, či po výpadku napájení (pokud se nevypne i telefon). Pokud máme nastaven parametr Autentizace (čili ovládání relé č.2 prozvoněním), provádí se záznam aktuálního stavu do EEPROM také. Jestliže je ale parametr Akce relé nastaven (to znamená, že se při příchozím volání relé sepne jen na dobu 5 sekund a pak se vypne), pak je relé po resetu vždy rozepnuto a záznam o stavu tohoto relé se do EEPROM neprovádí, zde není co ukládat do EEPROM protože relé jen dělá impuls.
Pokud je parametr Autentizace vynulován (čili ovládání obou relé pomocí příchozích SMS), záznam do EEPROM se provádí vždy a stav parametru Akce relé je libovolný.

Parametr 3 - Opakování prozvonění - alarm při volání poplachu provede podle nastavení postupné prozvonění nastavených telefonních čísel buď pouze jednou (parametr nulován +000000000000) nebo dvakrát (parametr nastaven +000000000100).

Parametr 4 - Odeslání SMS při poplachu - pokud je nastaven (+000000001000), je při poplachu po prozvonění telefonních čísel odeslána navíc alarmová SMS nastavená uživatelem. Jestliže je vynulován, SMS se neodesílá.

Parametr 5 - Funkce udržení kreditu - Tímto parametrem se nastavuje funkce sledování data = udržení kreditu. Pokud totiž z karty telefonu neuskutečníme delší dobu zpoplatněné volání, operátor zruší kredit a po čase může zrušit i telefonní číslo, protože se karta jeví jako neaktivní. Doba, po které k tomu dojde je různá u každého operátora (Oskar 3 měsíce, T-Mobile ?). Při zapnutí této funkce (+000000010000) alarm pravidelně kontroluje datum vyčtením z MT (samozřejmě musí být v MT datum a čas správně nastaven) a porovnává jej s uloženým datem v paměti EEPROM PICu. Jestliže zjistí přechod z měsíce na další měsíc, provede zavoláni na placenou službu a zavěsí. (v této verzi je zatím napevno přesný čas, chtěl jsem vložit volání na číslo z nějaké třeba sedmé pozice na SIM, ale pro správné volání je třeba telefonní číslo o délce 12 cifer, a nějak jsem nedokázal zjistit, jak do 12. cifer uložit telefonní číslo 14112. Pokud víte, jak na to, napište mi. Pokud totiž toto číslo napíšu na klávesnici MT a zavolám, spojení je správně. Jestliže toto číslo uložím do seznamu i s mezinárodní předvolbou, stále se dostanu jen na 11 cifer. Budu ještě zjišťovat, zda má např. T-Mobile nějakou takovouhle placenou službu, pokud ano, není problém tuto část software předělat).
      Po zavolání je uložen nový aktuální datum do EEPROM procesoru, aby byla aktuální data k dispozici i po případném resetu alarmu. Pokud parametr není nastaven (+000000000000), tato funkce je neaktivní.
Na požadavek je k dispozici verze software, kdy místo pevně nastaveného čísla alarm volá na číslo na 7. pozici SIM karty. Tedy buď volá napevno přesný čas nebo číslo na 7. pozici SIM podle verze software.

Změny v nové verzi software procesoru PIC Parametr 6 - volba autentizačních čísel - Dříve bylo: volba prozvonění na 2 nebo 4 čísla - nyní funguje volba prozvánění tak, že alarm při poplachu testuje první čtyři pozice na SIM, a volá na uložená čísla. Pokud na některé pozici není uloženo číslo, přeskočí ji a testuje další. Jestliže chceme tedy hlásit alarm pouze na jedno číslo, zadáme pouze číslo na první pozici SIM, ostatní pozice necháme prázdné. Pokud chceme nechat alarm volat například na tři čísla, prostě uložíme tři čísla a čtvrtou pozici necháme volnou. Pořadí čísel a jejich obsazení je libovolné, pokud ale obsadíte například pouze pozici 3 a 4, nebudete moci využívat funkci autentizace, neboť ta porovnává číslo příchozího hovoru s číslem na první (případně druhé) pozici SIM.
Parametr 6 má nyní novou funkci, a tou je volba počtu autentizačních čísel. Pokud je nulován (+000000000000) znamená to, že ovládat relé prozvoněním může pouze uživatel, jehož číslo je uloženo na 1. pozici SIM karty. Nastaven (+000000100000) znamená, že ovládat relé může jak uživatel, jehož telefonní číslo je na 1. pozici SIM karty, tak také uživatel, jehož číslo je uloženo na 2. pozici SIM, takže relé mohou ovládat dva lidé.

Parametr 7 - test optočlenů tímto parametrem se nastavuje, zda se mají testovat optočleny, při jejichž aktivaci se odesílá pouze SMS. Pokud není nastaven (+000000000000), neprovádí se testování optočlenů. Pokud je nastaven (+000001000000), provádí se testování, jak již známe z předchozích verzí, odesílání SMS probíhá normálně.

     Ostatní parametry v čísle na pozici 5 SIM karty nejsou využívané - rezerva. Je samozřejmé, že se všechny parametry mohou kombinovat. Pro příklad uvedu některá nastavení:

+000000100100  - funkce ovládání obou relé pomocí SMS, autentizace přích. hovoru vypnuta, při poplachu neodesílat SMS, volat na 4 čísla a opakovat volání čili 2x4 čísla. Optočleny nesledovat.
+000001100100  - totéž jako výše, navíc sledovat optočleny.
+000001000001  - zapnuta autentifikace, při příchozím hovoru oprávněného uživatele (při porovnání čísla) zapnout nebo vypnout relé (parametr 2) a odmítnout hovor, při poplachu neodesílat SMS, volat na 2 čísla a neopakovat volání. Optočleny se testují.
+000001000011  - stejně jako předchozí, ale při úspěšné autentifikaci příchozího hovoru se na relé 2 provede 5 sec. puls zap / vyp a odmítne hovor.


     Nyní se budu věnovat popisu nastavení parametrů (časů) na šesté pozici SIM karty
     Tato pozice slouží k nastavení časových intervalů. Můžeme si nastavit čas pro možnost odstavení (to je čas, který uplyne mezi vyvoláním poplachu a voláním alarmu na telefonní čísla) od nuly (okamžité volání) do 10,5 minut. Jako druhý čas si můžeme nastavit, po jaké době od stisku tlačítka při požadavku aktivace má začít alarm hlídat. (alarm neaktivní = odstaven -> stisknu tlačítko -> plyne druhý čas -> čas ukončen, alarm aktivní = hlídá). Oba časy se nastavují nezávisle. Pokud je čas nastaven na 0, provádí se daná akce okamžitě.
     Číslo je opět ve formátu +000000000000, tedy plus a 12 cifer. Nastavování časů se však poněkud liší od nastavování parametrů. Nenastavují se totiž jen hodnoty 0 a 1, ale již se zadávají kombinace čísel od 0 do 9. Využity jsou pouze spodní 4 cifry (+000000000000). A nyní již vlastní nastavení. Vždy se používají 2 cifry pro jeden údaj, max. hodnota jedné cifry je logicky 9 čili 99.

Rozdělení pozic je následující:
+000000000000 - nastavuje se čas, který uběhne po aktivaci alarmu tlačítkem než je alarmu funkční (hlídá).
+000000000000 - nastavuje se čas, který uběhne po vyvoláni poplachu, než alarm začne volat na nastavená čísla.
     Vždy nižší pozice odpovídá desítkám sekund, vyšší jednotkám minut, pro lepší pochopeni čas 01 je 10 sekund, 02 = 20 sekund 03 = 30 sekund atd. Čas 10 = minuta, 20 = 2 minuty.
     Dohromady např. pro čas 1 minuta 10 sekund zapíšu číslo 11. Pro čas 5 minut 40 sekund zapíši 54. Samozřejmě zase platí, že se údaje mohou různě kombinovat, údaji 59 odpovídá 5 minut 90 sekund, ve výsledku je to čas 6 a půl minuty. Maximální dosažené časy jsou (nastaveno 99) 9 minut 90 sekund = 10 minut a 30 sekund.
Opět uvedu příklad:
     Nastavení tohoto čísla je např. +000000000151, takže po vyvoláni poplachu bude točit číslo po 10 sekundách (je 10 sekund na odstavení) A pokud bude alarm tlačítkem odstaven, po zpětném stisku tlačítka (= požadavek aktivace alarmu) bude alarm aktivní po čase 51 to odpovídá 5 minut a 10 sekund.
+000000009999 - oba časy nastaveny na maximum t.j. 9 minut 90 sekund = 10,5 minuty jeden každý čas.
+000000002050 - čas pro odstavení = 2 minuty 0 sekund, čas pro zpětnou aktivaci alarmu po stisku tlačítka = 5 minut 0 sekund
+000000000000 - oba časy na nule, po vyvolání poplachu proběhne okamžitě volání na zadaná čísla, čas aktivace po stisknutí tlačítka je také nula (při tomto nastavení v podstatě nemá smysl nastavení druhého času, protože čas na odstavení je 0 a tím pádem se do režimu deaktivovaného alarmu nemůžeme nikdy dostat - točí čísla okamžitě po vyvolání poplachu). Samozřejmě i v tomto případě platí, že pokud je po aktivaci alarmu tlačítkem zjištěn aktivní alarmový vstup, poplach je vyvolán až po jeho rozepnutí a novém sepnutí.

        Pro zjednodušení nastavování je k dispozici software pro PC, jehož screenshot vidíte na obrázku. Samozřejmě není pro nastavování nutný, ale nastavování s jeho pomocí je jednodušší a hlavně pomocí tohoto prográmku zjistíte, že nastavování parametrů je opravdu velmi jednoduché.
Program je nyní přepracován a doplněn kompletní možností komunikace s telefonem, pokud tedy vlastníte kabel pro propojení PC a telefonu, můžete si nastavit jak parametry, tak veškerá telefonní čísla a samozřejmě SMS zprávy tímto programem v PC a přenést je do telefonu pomocí kabelu. Aplikace samozřejmě umožňuje uložení všech Vašich nastavení do souborů.. Jestliže kabel nevlastníte, schéma jeho zapojení naleznete v archivu ke stažení na konci stránky, společně s programem.

Zadávání ostatních čísel a SMS do telefonu je standardní a totožné jako u předchozích verzí alarmů. Pokud nevíte jak, pomůže Vám popis na jiné stránce.Poznámky k vlastní konstrukci alarmu

Tato konstrukce se nijak vyjímečně neodlišuje od minulých konstrukcí. Snad jedinou změnou je změna napájení procesoru na 3V. Nemusíme tím pádem řešit napěťové přizpůsobení obou komunikačních linek (RxD a TxD). Pro úplnost jsem tedy vytvořil nový plošný spoj, opět do unifikované krabičky, plošný spoj je ve své podstatě shodný s předcházejícími konstrukcemi, jen na něm nejsou jumpery a je mírná změna v napájení procesoru. Pokud byste tedy použili toto zapojení, již se do konektoru nevkládá rezistor a Zenerova dioda, ale prostě se propojí linky "natvrdo" podle schématu.
     Ostatní funkce alarmu jsou stejné jako u předchozích verzí, t.j. při zadání času pro možnost odstavení se při vyvolání poplachu začne časovat a LED bliká ve vteřinových intervalech (během testování komunikace s MT je 1 sekundu zhasnutá). Jestliže do doby uplynutí času stiskneme tlačítko, dojde k odstavení alarmu, což signalizuje LED rychlým blikáním. V tomto okamžiku není sledován hlavní alarmový vstup (vstupy odesílající SMS jsou skenovány a přijímání povelů na ovládání relé probíhá normálně). Po opětovném stisknutí tlačítka dojde k aktivaci alarmu (buď ihned nebo po nastaveném čase), zde je mírná změna v indikaci proti předchozím verzím v tom, že během plynutí nastaveného času LED bliká v sekundových intervalech (ve starších verzích LED nesvítila). Tuto změnu jsem zavedl, aby bylo vidět, že alarm "něco dělá". Pokud totiž máme čas nastaven třeba na 5 minut, nelíbilo se mi, že po tuto dobu LED nesvítila a alarm vypadal, jako by byl bez napětí, i když pracoval.
      Jestliže je po aktivaci alarmu tlačítkem zjištěn sepnutý alarmový vstup OK1, poplach není vyvolán, ale alarm čeká na rozpojení vstupu. Po rozpojení je již funkce alarmu normální. (lze využít pro např. odchod z bytu, při deaktivovaném alarmu otevřeme dveře, alarm aktivujeme, po aktivaci alarm zjistí sepnutý alarmový vstup, ale čeká na jeho rozpojení. Zavřeme dveře, kontakt se rozpojí a alarm je již normálně funkční).

POZOR - pokud se při oživování stane, že se chvíli po zapnutí mobilní telefon vypne, vyřaďte diodu D5 a nahraďte ji drátovou propojkou. Je to způsobeno tím, že ne každý mobilní telefon je stejně nastavený (firmware). Dioda slouží ke snížení napájecího napětí o 0,6V z 5V t.j. na cca 4,4V. To je přibližně napětí plně nabitého akumulátoru, pokud však dojde k rozptylu parametrů diody, může se stát, že při registraci telefonu do sítě (kdy má velký odběr) je nižší napětí detekováno jako vybitá baterie a telefon se vypne. Proto tedy ona zmíněná úprava pro vyřazení diody a zvýšení napájecího napětí.


Schéma zapojení a plošný spoj


Náhled na schéma zapojení - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled


Rozpiska součástek

 C1,C2 15pF keramika
 C3,C4 100nF keramika
 C5 100uF/6V elektrolyt
 C6 1000uF/25V elektrolyt
 D1,D4,D5,D6 dioda 1N4007
 D2,D8,D9,D10,D11 LED 3mm zelená
 D3,D7 LED 3mm rudá
 D12 Zenerova dioda BZX83V003
 IC1 procesor PIC16F628
 IC2 stabilizátor 78S05
 K1,K2 relé OMRON G5V1/12V (např.GM electronic)
 OK1-OK4 optočlen PC817 Sharp (též GM)
 Q1 krystal 4,0 MHz / HC49U-V
 T1,T2 tranzistor NPN univerzální BC337
 R1,R4 rezistor miniaturní 10k
 R2 rezistor miniaturní 330R
 R3,R10,R11,R13 rezistor miniaturní 1k8
 R5,R6,R12 rezistor miniaturní 5k6
 R7 rezistor miniaturní 150R
 X1,X4 svorkovnice ARK500/3
 X2,X3,X5,X6,X7 svorkovnice ARK500/2

patice DIL 18 precizní
krabička U-KP25 (GM electronic) rozměry 37x129x68mm
chladič V4330N (GM electronic)
Náhled na konstrukci - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled

Náhled na konstrukci - detail získáte po kliknutí na obrázek
Jedno z možných použití konstrukce alarmu
Celkový pohledVnitřní uspořádání  Zde není použito hlídání, ale ovládání spotřebiče podle konfigurace uživatele, buď pomocí SMS, nebo prozvoněním. Je vestavěna zálohovací baterie 12V - 2,6Ah. Jsou osazeny jen nezbytně nutné součástky pro ovládání zásuvky na horní stěně přístroje, je přidána síťová pojistka na zadní stěně krabičky a uvnitř výkonové relé pro spínání zátěže 3500 W.Software konstrukce není uvolněn k bezplatnému stažení, jeho tvorbou jsem strávil dosti času. Naprogramovaný procesor si můžete objednat za 250,- Kč a plošný spoj za 100,-Kč na mojí e-mailové adrese.

Momentálně je k dispozici podstatně lepší konstrukce s názvem DHS003 uveřejněná na jiné stránce tohoto webu, proto bych Vám doporučil spíše objednání procesoru k nové konstrukci. Veškeré detaily a odkaz na objednávkový formulář nové verze naleznete na stránce konstrukce.

Změny v nové verzi software procesoru PIC
Poznámky pro realizaci této konstrukce na Slovensku
Dříve:
     Jesliže chcete použít tento alarm na Slovensku, je to možné, ale je třeba myslet na to, že operátor Eurotel v SR u příchozího hovoru nezasílá kompletní číslo v mezinárodním formátu (např. +421906123456 tedy 12 cifer), ale pouze číslo bez mezinárodní "volačky" (tedy např. +0903123456 - 10 cifer). Má to souvislost s ovládáním alarmu prozvoněním, proto jsou k dispozici 2 verze software, pro Českou republiku a pro Slovenský Eurotel (Operátor Orange zasílá číslo správně v mezinárodním formátu). Veškeré nastavování alarmu je uživatelsky naprosto shodné (všechna čísla ukládat v mezinárodním formátu = 12 cifer), pouze bylo třeba u eventuelní objednávky uvést, zda verzi pro ČR nebo SR-Eurotel.
Nyní:
Verze pro ČR a SR jsou sloučeny, a není rozdíl mezi českou verzí a slovenskou, případně slovenskou pro operátora Orange a slovenskou pro Eurotel. Rutina pro příchozí hovor si zpracuje číslo správně, pokud je jak s mezinárodní předvolbou (+421, +420) tak bez ní (0906 xxxxxx).Ke stažení jsou tyto soubory:

Velikost 72 kByte Plošné spoje a schémata ve formátu EAGLE 4.01
 
Velikost 163 kByte Plošné spoje, schémata a osazení ve formátu *.bmp
 
Velikost 440 kByte  Program (pomůcka) pro nastavení konfigurace mobilního telefonu - nová verze (vloženo schéma kabelu pro možnost propojení PC a telefonu)

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -