Jak jste se mohli dočíst na stránce o sériovém kanálu nebo na stránce o přerušovacím systému, přerušení od sériového kanálu je trošku odlišné od ostatních přerušení. To proto, že toto přerušení mohou vyvolat dva příznakové bity - RI a TI. Bit RI je nastaven při příjmutí bytu, bit TI je nastaven, když je byte odeslán.
Z toho vyplývá, že je-li přerušení vyvoláno a přešlo se do obslužného programu, musí si uživatel zjistit, zda bylo přerušení vyvoláno od příjmu (RI) nebo od vysílání (TI) a teprve potom musí příslušný příznak programově vynulovat (příznaky totiž z výše uvedené nutnosti "ručního" rozlišení nejsou obvodově nulovány).
Toto testování a následné vynulování příslušného příznak.bitu se provádí na začátku obslužného programu třeba takto:
SER_PRERUS:  JNB RI,TEST_TI    ;není-li nastaven příznak RI, testuj TI
        MOV A,SBUF      ;je-li RI nastaven, zapiš přijatý byte do A
        CLR RI        ;po skončení vynuluj RI
TEST_TI:    JNB TI,KONEC_PRERUS  ;není-li nastaven příznak TI, vrať se z obsluhy
        CLR TI        ;vynulování TI před vysláním bytu 
        MOV SBUF,#’A’     ;vyšli další znak 
KONEC_PRERUS: RETI
     Z uvedeného programu je vidět, že se testují oba příznaky a následně se nuluje odpovídající příznak (příp. příznak RI i TI, jsou-li nastaveny oba). Pokud bychom zapomněli příznakové bity vynulovat, přerušení od sériového kanálu by bylo neustále znovu a znovu vyvoláváno. Proto je při psaní programu důležité na nulování příznakových bitů RI / TI pamatovat.


Vytisknout stránku
Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -