Po připojení napájení se na displeji zobrazuje zpráva odpovídající stisknutému tlačítku.$MOD52
$TITLE(BYTE SIGNED MULTIPLY)
$PAGEWIDTH(132)
$DEBUG
$OBJECT
$NOPAGING

;VZOROVY PROGRAM PRO OBSLUHU DISPLEJE PRO 4 RADKOVOU KOMUNIKACI A TEST TLACITEK
;tlacitka pripojena vzdy mezi P1.0(spolecny) a P1.4, P1.5, P1.6 a P1.7 
 
;lcd equates
rs     equ  p1.2
en     equ  p1.3
db4     equ  p1.4
db5     equ  p1.5
db6     equ  p1.6
db7     equ  p1.7
count    equ  r0
datcom   bit  0
set_up	bit  1		;priznak pro nastaveni vetsiho zpozdeni v setupu displeje(popr. 					pro smazani displeje ap. dlouhe rutiny)


      Jmp  cold_start


      ORG  40H     		;nastaveni komunikace s displejem.typ interface, ap.
setup:   DB  033h,032h,028h,00Eh
      db  002h,001h,0ffh		;0ffh je naraznik

mess:   	db	'Testov',1H,'n',05H,0FFh	;misto ceskeho znaku je vzdy zadana jeho pozice v RAM
mess1:		db	'tla',0h,5H,'tek',0ffh	;podrobnosti viz popis fonty_init
mess2:	  	db	'Stisknuto',0ffh
mess3:	  	db	'tlacitko 1',0ffh
mess4:	  	db	'tlacitko 2',0ffh
mess5:	  	db	'tlacitko 3',0ffh
mess6:   	db	'tlacitko 4',0ffh
 
;ceske fonty
;pro editaci nebo pridani znaku jsou data usporadana takto(matice= bodu)
;1.hexa cislo je prvni radek v matici znaku,2.hexa cislo je druhy radek v matici znaku
;8.cislo je vzdy 0,je to pozice kurzoru(carky pod pismenem) a posledni hexa cislo ffH je terminator(zakoncovac,oznacuje zakonceni dat pro tento znak)
;pro editaci cisla preved do binarni formy,jednicky jsou svitici body

ce:	  db  0AH,04H,0EH,10H,10H,11H,0EH,0H,0ffH
aa:	  db  02H,04H,0EH,1H,0FH,11H,0FH,0H,0ffh
zet:	  db  0AH,04H,1FH,02H,04H,08H,1FH,0H,0ffh
r:	  db  0AH,04H,16H,19H,10H,10H,10H,0H,0ffh
ee:	  db  01H,02H,0EH,11H,1FH,10H,0EH,0H,0ffh
ii:	  db  02H,04H,0CH,04H,04H,04H,0EH,0H,0ffh
;

cold_start: setb 	set_up          ;priznak pro nastaveni zpozdeni v komunikacni rutine
	  mov  a,#0ffh			;pro setup je zpozdeni trvale 4 msec
      call delay_ms
      clr  datcom    		;vysli povel
 	  mov  dptr, #setup 		;lcd setup string
      call send_string
      clr set_up				;pro ostatni prikazy krome smazani displeje a presunu 							kurzoru viz casovani v dokumentaci je ve vyslani 1. 							nibble zpozdeni preskoceno a v druhe po zapsani 2. 							
						;casti prikazu nebo dat je nastaveno na 50 mikrosekund

		lcall fonty_init			;zaved ceske fonty do pameti displeje

;*************TADY JE ZAPIS -mess-age do 1.radku, mess1 do 2.radku displeje***********************
	  mov  a,#80h    ;vyber 1. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char
      setb datcom    ;vysli data
      mov  dptr, #mess
      call send_string
      mov  a,#0C0h   ;select second row of lcd
      clr  datcom    ;send command
      call send_char
      mov  dptr, #mess1
      setb datcom    ;send data
      call send_string


repeat:	mov P1,#11110000b
		jnb P1.7,tla1
		jnb P1.6,tla2
		jnb P1.5,tla3
		jnb P1.4,tla4

		setb p1.0	;deaktivuj cteni tlacitek
		sjmp repeat
;------------------------------------------------------------

tla1:		setb p1.0
		mov  a,#80h   ;vyber 1. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char

	  	mov  dptr, #mess2
      setb datcom    ;send data
      call send_string

		mov  a,#0C0h   ;vyber 2. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char

 		mov  dptr, #mess3
      setb datcom    ;send data
      call send_string
		jmp repeat

;------------------------------------------------------------

tla2:	 	setb p1.0
		mov  a,#80h   ;vyber 1. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char
	
	  	mov  dptr, #mess2
      setb datcom    ;send data
      call send_string

		mov  a,#0C0h   ;vyber 2. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char

 		mov  dptr, #mess4
      setb datcom    ;send data
      call send_string

		jmp repeat
;------------------------------------------------------------

tla3: 		setb p1.0
		mov  a,#80h   ;vyber 1. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char
	

	 	mov  dptr, #mess2
      setb datcom    ;send data
      call send_string

		mov  a,#0C0h   ;vyber 2. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char

 		mov  dptr, #mess5
      setb datcom    ;send data
      call send_string
		jmp repeat
;------------------------------------------------------------
tla4: 		setb p1.0
		mov  a,#80h   ;vyber 1. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char
	
	  	mov  dptr, #mess2
      setb datcom    ;send data
      call send_string

		mov  a,#0C0h   ;vyber 2. radek
      clr  datcom    ;vysli povel
      call send_char

 		mov  dptr, #mess6
      setb datcom    ;send data
      call send_string
		jmp repeat

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
send_string:
; Transmit string pointed to by DPTR.
; String may be of any length, but must be null-terminated.
      Push acc
      push dpl
      push dph
ss1:
      clr  a
      movc a, @a+dptr ; get character
      inc  a
      jz  ss2     ; check for terminator
      dec  a
      call send_char  ; send character
      inc  dptr     ; point to next character
      jmp  ss1
ss2:
      pop  dph
      pop  dpl
      pop  acc
      ret
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
send_char: mov  c,datcom
      mov  rs,c
      clr  en
	  mov  c,acc.4
      mov  db4,c
      mov  c,acc.5
      mov  db5,c
      mov  c,acc.6
      mov  db6,c
      mov  c,acc.7
      mov  db7,c
      setb en
      clr  en
      push acc
	  jnb set_up,noWait		;v setupu cekej 4 msec,jinak necekej
      mov  a,#4h
      call delay_ms
noWait:   pop  acc
      mov  c,acc.0
      mov  db4,c
      mov  c,acc.1
      mov  db5,c
      mov  c,acc.2
      mov  db6,c
      mov  c,acc.3
      mov  db7,c
      setb en
      clr  en
	  jnb set_up,Wait_1		;v setupu cekej 4 msec,jinak cekej djnz=2cykl x19H=50 mikrosec
      mov  a,#4h
      call delay_ms

Wait_1:   mov r1,#19H
	  djnz r1,$
      ret


clr_disp:  setb set_up		;prodlouzit zpozdeni ve vyslani command,tento prikaz vyzaduje delsi cas na zpracovani
	  mov  a,#01h	;command 'clear display'
      clr  datcom	;send command
      call send_char
	  clr set_up
	  ret
;*************TADY JE TESTOVANI************************

uziv_znak: mov r2,#80H
	mov r3,#0H

op1:	clr datcom		;command
;	mov A,#10000000  
	mov A,R2  ;pozice v DD RAM / kam zapsat znak,tady zatim na pevno
	call send_char
	setb datcom

	mov A,r3
	  ; mov A,#00H		;zobrazeni znaku z CG RAM na pozici v DD RAM /----^
	call send_char

inc r2
inc r3
cjne r2,#86H,op1


	ret

;*************************************************************
fonty_init:			

;zavede ceske znaky do CG RAM,kde jsou pak pristupne jako zbytek znakove sady
;adresa uzivatelskeho znaku v CG RAM pro CG0=000h,CG1=008h,CG2=010h,CG3=018h,CG4=020h,CG5=028h,CG6=030h,CG7=038h 
;jsou pristupne pozicich 000h az 007h 
;adr. CG RAM = 00H/command 40H	znak 'ce' pozice znaku 00H
;adr. CG RAM = 08H/command 48H	znak 'aa'	pozice znaku 01H
;adr. CG RAM = 10H/command 50H 	znak 'zet'	pozice znaku 02H
;adr. CG RAM = 18H/command 58H	znak 'r'	pozice znaku 03H			
;adr. CG RAM = 20H/command 60H	znak 'ee'	pozice znaku 04H
;adr. CG RAM = 28H/command 68H 	znak 'ii'	pozice znaku 05H


;1.znak
	  mov A,#40H  	;nastaveni adresy v CG RAM na znak CG0
	  mov dptr,#ce	;nastaveni pozice ceskeho znaku v ROM
	  lcall zapsat
;2.znak
	  mov A,#48H  	;nastaveni adresy v CG RAM na znak CG0
	  mov dptr,#aa	;nastaveni pozice ceskeho znaku v ROM
	  lcall zapsat
;3.znak
  	  mov A,#50H  	;nastaveni adresy v CG RAM na znak CG0
	  mov dptr,#zet	;nastaveni pozice ceskeho znaku v ROM
	  lcall zapsat
;4.znak
      mov A,#58H  	;nastaveni adresy v CG RAM na znak CG0
	  mov dptr,#r		;nastaveni pozice ceskeho znaku v ROM
	  lcall zapsat
;5.znak
      mov A,#60H  	;nastaveni adresy v CG RAM na znak CG0
	  mov dptr,#ee	;nastaveni pozice ceskeho znaku v ROM
	  lcall zapsat
;6.znak
      mov A,#68H  	;nastaveni adresy v CG RAM na znak CG0
	  mov dptr,#ii	;nastaveni pozice ceskeho znaku v ROM
	  lcall zapsat

	  ret	

zapsat:		clr  datcom    ;send command
     	call send_char

	  	setb datcom	;send data
	  	call send_string
	  	ret


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
delay_ms:
; Delay for one mS times the value in the accumulator.
      Push acc
      push b
      mov  b, #0
dd:
      djnz b, $     ; 500 uS @ 12 MHz
      djnz b, $     ; 500 uS @ 12 MHz
      djnz acc, dd
      pop  b
      pop  acc
      ret

      end


Soubor .asm ke stažení najdete v sekci download.

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -