XRL

Syntaxe:  XRL cílový byte,zdrojový byte

Instrukce XRL provede operaci XOR (exclusive OR) - nonekvivalenci - mezi odpovídajícími bity cílového a zdrojového bytu a výsledek uloží do cílového bytu. Pro operaci s výstupní bránou (přímá adresa) se operace provede mezi výstupním registrem a zdrojovým bytem (nikoliv vstupními signály).

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
XRL A,Rx 1 1  P
XRL A,a8 2 1  P
XRL A,@Rr 1 1  P
XRL A,#d8 2 1  P
XRL a8,A 2 1  -
XRL a8,#d8 3 2  -
Pravdivostní tabulka XOR - nonekvivalence
A,B - vstupní proměnné, Y - výstupní proměnná
 A   B   Y 
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0