ORL

Syntaxe:  ORL cílový byte,zdrojový byte

Instrukce ORL provede logický součet mezi odpovídajícími bity cílového a zdrojového bytu a výsledek uloží do cílového bytu. Pro operaci s výstupní bránou (přímá adresa) se operace provede mezi výstupním registrem a zdrojovým bytem (nikoliv vstupními signály).
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
ORL A,Rx 1 1  P
ORL A,a8 2 1  P
ORL A,@Rr 1 1  P
ORL A,#d8 2 1  P
ORL a8,A 2 1  -
ORL a8,#d8 3 2  -

ORL (bitová operace)

Syntaxe:  ORL C,zdrojový bit

Logický součet příznaku přenosu C s přímo adresovaným bitem. Výsledek operace se uloží do příznaku C. Je-li před adresou bitu lomítko, potom hodnota bitu bude před operací negována. Adresovaný bit lze adresovat jenom přímou adresou.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
ORL C,b8 2 2  C
ORL C,/b8 2 2  C