MOV

Syntaxe:  MOV cílový byte,zdrojový byte

Přesun bytu z paměťového místa na jiné paměťové místo ve vnitřní datové paměti. Instrukce MOV přesune obsah zdrojového bytu do cílového bytu bez ovlivnění jakýchkoliv příznaků.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
MOV A,Rx 1 1  P
MOV A,a8 2 1  P
MOV A,@Rr 1 1  P
MOV A,#d8 2 1  P
MOV Rx,A 1 1  P
MOV Rx,a8 2 2  P
MOV Rx,#d8 2 1  P
MOV a8,A 2 1  -
MOV a8,Rx 2 2  -
MOV a8,a8 3 2  -
MOV a8,@Rr 2 2  -
MOV a8,#d8 3 2  -
MOV @Rr,A 1 1  -
MOV @Rr,a8 2 2  -
MOV @Rr,#d8 2 1  -
MOV (dokončení)

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
MOV DPTR,#d16 3 2  -
Instrukce přesune obsah druhého a třetího bytu instrukce do ukazatele dat (DPTR). Druhý byte do DPH a třetí byte do DPL.MOV (bitová operace)

Syntaxe:  MOV C,zdrojový bit ; MOV cílový bit,C

Instrukce přesune hodnotu mezi příznakem přenosu C a daným bitem.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
MOV C,b8 2 1  -
MOV b8,C 2 2  -