ANL

Syntaxe:  ANL cílový byte,zdrojový byte

Instrukce ANL provede logický součin mezi odpovídajícími bity cílového a zdrojového bytu a výsledek uloží do cílového bytu. Je-li cílovým bytem výstupní brána (přímá adresa), pak se operace provede mezi výstupním registrem a zdrojovým bytem (nikoliv vstupními signály).
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
ANL A,Rx 1 1  P
ANL A,a8 2 1  P
ANL A,@Rr 1 1  P
ANL A,#d8 2 1  P
ANL a8,A 2 1  -
ANL a8,#d8 3 2  -

ANL (bitová operace)

Syntaxe:  ANL C,zdrojový bit

Logický součin příznaku přenosu C s přímo adresovaným bitem. Výsledek operace se uloží do příznaku C. Je-li před adresou bitu lomítko, potom hodnota tohoto bitu bude před operací negována. Adresovaný bit lze adresovat jenom přímou adresou.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
ANL C,b8 2 2  C
ANL C,/b8 2 2  C